سخن روز /
معرفی خدمات

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

کد شناسه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

1

ارائه مجوزهای تشکل‏ها و تعاونی‏های بخش کشاورزی (13011207000)

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

13011207101


ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

13011207119

 

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

13011207102

 

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

13011207120

 

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

13011207103

 

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

13011207121

 

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی

13011207122

 

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی

13011207123

 

صدور مجوز تشکیل اتحادیه‏ های کشاورزی شهرستانی/ استانی/ ملی

13011207124

 

ابطال مجوز تشکیل اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی/ استانی/ ملی

13011207125

 

نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی

13011207126

 

صدور مجوز تشکیل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

13011207114

 

صدور مجوز ادغام تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

13011207115

 

ابطال مجوز تشکیل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

13011207116

 

ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی

13011207109

 

2

ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی (13012486000)

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

13012486100

 

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

13012486101

 

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

13012486102

 

3

ارائه تأئیدیه به تشکل‏های کشاورزی (13012487000)

صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل‏ها و انجمن‏های تخصصی- صنفی کشاورزی

13012487100

 
  

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان‏های غیردولتی(NGO) کشاورزی

13012487101

 

صدور مجوز خرید و فروش اموال غیرمنقول شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13012487102

 

صدور مجوز ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13012487103

 

4

ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل‏های کشاورزی (13021208000)

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی

13021208107

 

ارائه خدمات مهندسی طرح‏های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13021208101

 

آموزش اعضاء، کارکنان و ارکان تشکل‏ها، شرکت‏های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

18051208102

 

تأمین و توزیع نهاده‏های کشاورزی

13021208103

 

خرید و فروش محصولات کشاورزی

13021208104

 

شناسایی و معرفی مشاغل خانگی کشاورزی

13011208105

 

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی‏های روستایی و کشاورزی (شرکت‏ها و اتحادیه‏ها)

13021208106

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/09
تعداد بازدید:
211
Powered by DorsaPortal