سخن روز /


Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه و سیر تکاملی تعاون
هدف و ظرفیت های قانونی
وظایف و ماموریت های سازمان
فعالیت ها و برنامه های سازمان
اساسنامه سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار اداری</span>ساختار اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیرعامل</span>مدیرعامل
معرفی مدیر عامل
Collapse مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر حوزه مدیرعامل،روابط عمومی،مدیریت عملکرد و بازرسیمشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر حوزه مدیرعامل،روابط عمومی،مدیریت عملکرد و بازرسی
معاون بازرسی
معاون روابط عمومی
مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست
دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازارهای داخلی
هیات مدیره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
Collapse معاونت توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداریمعاونت توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری
دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها
دفتر نظام های بهره برداری، تعاونی های تولید
دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد
دفتر حسابرسی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی
Collapse معاونت امور فنی و بازرگانیمعاونت امور فنی و بازرگانی
دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها
دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری
دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی
Collapse معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونت توسعه و مدیریت منابع
دفتر برنامه ریزی و منابع اعتباری
اداره کل منابع انسانی، نوسازی و پشتیبانی
اداره کل امور مالی و ذیحساب
مدیریت حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعاونی ها </span>تعاونی ها
تعاونی های کشاورزی
تعاونی های زنان روستایی
تعاونی های روستایی
اتحادیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام بهره برداری</span>نظام بهره برداری
شرکت های تعاونی تولید
شرکت های سهامی زراعی
کشت و صنعت ها
کشاورزی خانوادگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق فکر</span>اتاق فکر
شرح فعالیت
جلسات برگزار شده
سازمان های زیر مجموعهPowered by DorsaPortal