سخن روز /
آگهی و شرایط مزایده عمومی فروش روغن زیتون تولید سال 1401
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر مقدار 443.349 کیلو گرم روغن زیتون تولیدی در سال 1401 موجود در انبارهای تحت پوشش خود را با مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی و حداقل خرید کالای موجود در یک انبار به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 4 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با مراجعه به سیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir با توجه به آگهی مزایده در سیستم به شماره 1002001151000002 نسبت به برداشت اسناد مزایده و تا تاریخ 29/01/1402 نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.
جدول مزایده میزان 443.349 کیلوگرم روغن زیتون ، میانگین قیمت پایه و محل ذخیره سازی این محصول در سال 1401:
 
جدول تعیین قیمت مزایده روغن زیتون در سال 1401 واحد : کیلوگرم / ریال

آدرس انبار

میانگین فی انباری (ریال)

وزن کل (کیلوگرم)

مقدار روغن فرابکر

مقدار روغن بکر

مقدار روغن معمولی

نام انبار(کارخانه)

نام استان

ردیف

 
 

زنجان - کیلومتر3 اتوبان زنجان - قزوین پایانه صادراتی - سردخانه سروش رفاه پارسیان

1.504.998

288.646

221.636

53.834

13.176

سروش رفاه پارسیان

زنجان

1

 

بوئین زهرا - ابتدای جاده قزوین انبار اتحادیه تعاون روستایی بوئین زهرا

1.534.421

146,664

124,281

22,072

311

اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا

قزوین

2

 

رودبار - خلیل آباد - اداره تعاون روستایی رودبار - انبار اتحادیه تعاون روستایی رودبا ر

1,492,611

6,449

2,748

3,701

0

اتحادیه رودبار

گیلان

3

 

بویر احمد -یاسوج - سردخانه 2000 تنی سازمان تعاون روستایی استان

1,464,403

1,590

652

515

423

سردخانه سازمان

کهگیلویه

4

 

-

1.499.108

443.349

349.317

80.122

13.910

جمع کل

 

نکته : حداقل میزان خرید توسط متقاضیان روغن موجود دریک انبار است

 


1402/01/16
Powered by DorsaPortal