سخن روز /
آگهی و شرایط مزایده عمومی فروش محلوج پنبه تولیدی و استحصال شده در سال 1401
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر مقدار 4.023.730 کیلو گرم محلوج پنبه تولیدی و استحصال شده در سال 1401 موجود در انبارهای تحت پوشش خود را با مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی و حداقل خرید کالای موجود در یک انبار به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 4روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با مراجعه به سیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir با توجه به آگهی مزایده در سیستم به شماره 1002001151000001 نسبت به برداشت اسناد مزایده و تا تاریخ 1402/1/29 نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

جدول مزایده میزان 4.023.730 کیلوگرم محلوج پنبه ، میانگین قیمت پایه و محل ذخیره سازی پنبه محلوج در سال 1401:

آدرس انبار

میانگین فی  انباری (ریال)

وزن کل

(کیلوگرم)

میزان محلوج دو پست سفید

میزان محلوج دو سفید

میزان محلوج یک پست سفید

میزان محلوج یک سفید

نام انبار

ردیف

 
 

کمر بندی جاده پارس آباد روستای اولتان

887.421

1,921,600

105,950

1,006,370

789,950

19,330

اولتان

1

 

پارس آباد -روستای قره قباغ سه راه قوشه قشلاق

890.562

1,694,750

0

799,720

895,030

0

برات حلیم

2

 

پارس آباد - خیابان جهاد - اداره تعاون روستایی شهرستان

875.236

407,380

97,040

310,340

0

0

اتحادیه پارس آباد

3

 

 

1402/01/16
Powered by DorsaPortal