سخن روز /
به مناسبت روز جهانی زنان روستایی:
رویکردهای سازمان مرکزی تعاون روستایی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی
1399/07/24
زنان روستایی بخش حیاتی، قابل توجه و مهمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند و از آنان به عنوان ستون معیشت پایدار و تأمین امنیت مواد غذایی برای خانواده و جامعه یاد می شود. نقش آنان نه تنها برای پیشرفت خانواده‌های روستایی و اقتصاد محلی، بلکه برای اقتصاد ملی با سهیم شدن در زنجیره‌های دادوستد کشاورزی و دامپروری حائز اهمیت است. در توانمندی زنان روستا همین بس که علاوه بر موفقیت در عرصه اشتغال و کارآفرینی روستایی، در عرصه های مدیریتی نیز توانسته اند با نقش آفرینی در شوراها ودهیاری ها به عنوان سکانداران عرصه مدیریت روستایی، موجب تقویت و ارتقای اعتماد عمومی و باور جامعه به توانمندی و شایستگی و صلاحیت زنان روستا برای اداره امور شوند. این واقعیت همان موضوعی است که می رود تا راه را برای ایفای نقش آنان در عرصه های ملی و کلان تر نیز هموار نموده و نقـش فعالانـه ایـن قشـر در توسـعه کشـوررا محقق نماید.
به همین مناسبت، مجمع عمومی سازمان ملل، اولین بار در سال 2008 به دنبال قعطنامه سازمان ملل در دسامبر 2007، روز 15 اکتبر را به عنوان روز جهانی زنان روستایی اعلام کرد. این روز به نام روز جهانی «زنان روستایی» نامگذاری شده تا فرصتی باشد برای شناسایی و تقویت حضور آنان در عرصه های مختلف و انتقال تجارب زندگی به عنوان زنانی که حافظان هویت های بومی، دانش سنتی و هنری محیط خود هستند.
بر همین اساس لازم است حتی به مناسبت چنین روزهایی، به زنان روستایی بیشتر توجه شود، تا هر روز شاهد کاهش تعداد آنان و ترک بدون بازگشت روستا توسط دختران جوان نباشیم و هم سهم عظیم و مؤثر این زنان در گردش چرخ اقتصاد کشور و تولیدات بومی نادیده گرفته نشده و کاهش نیابد.
نمونه بارز و عینی این مصادیق در عرصه اقتصاد و اشتغال، وجود تعاونی های روستایی زنان در جامعه روستایی می باشد که بعنوان یک پایگاه اجتماعی و اقتصادی با دورنمای ارتقاء سطح زندگی و معیشت خانوار روستایی، توانسته است نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه ایفا نماید. با توجه به ظرفیتها و ویژگی های این تشکل ها، فراهم آوردن ساختار مناسب جهت بهره مندی از ظرفیتهای بالفعل آنان در مدیریت اقتصادی از ضروریات بوده و شرط اساسی برای تحقق توسعه کشاورزی، بهره گیری از پتانسیل های موجود و ارائه برنامه های روشن و تبیین جایگاه زنان در این زنجیره می باشد. اصولاً شرط اساسی برنامه ریزی یک توسعه موفق در جامعه هدف، پذیرش و مشارکت این قشر از جامعه در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و استفاده آنها از فرصتهای مساوی به منظور گسترش و اعمال تخصص های این طبقه در تحقق اهداف می باشد و تعاونی های روستایی زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
در واقع تعاونی های روستایی زنان با ظرفیتهای زیرساختی و با اهدافی از قبیل کشف و سازمان دهی ایده های خلاق وکارآفرینی ، شبکه سازی و انسجام سیستمی فعالیتهای کشاورزی و مشاغل خانگی و صنایع دستی، بازاریابی و بازاررسانی تولیدات و نیز فعالیتهای خدماتی تأسیس گردیده اند که مطابق با مفاد اساسنامه و حدود عملیات تبیین شده، می توانند در عرصه های مختلف و متنوع اقتصادی واجتماعی حضور داشته باشند و این امر در ثبات و پایداری اشتغال و کسب درآمد زنان روستایی از طریق عضویت و فعالیت در تعاونی ها تأثیر گذار بوده و به عنوان راهکاری کارآمد، علاوه بر کاهش تبعیض در توزیع منابع و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، نقش مهم خودرا در توسعه روستایی، افزایش امنیت غذایی و مبارزه با فقر روستاها به بهترین شکل ایفاء می کند.
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن گرامیداشت این روز و براساس سیاستگذاری ها و وظایف حاکمیتی خود، در حـوزه عملیـات شـرکت هـای تعـاونی روسـتایی زنـان با اتخاذ رویکردهـای مناسب مشـتمل بر برنامه های مرتبط در حوزه مالی، اقتصادی وفرهنگی واجتماعی زیر، ضمن ایجاد حداکثر تطابق اقدامات با محوریت جهش تولید، برنامه ریزی لازم در زمینه تعامل و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاههای ذیربط در حوزه زنان روستایی را در راسـتای تقویت وتوسـعه طرح ها و پروژه های تولیدی تعاونی های روستایی زنان،در برنامه کار خود قرار داده است که شامل موارد ذیل می گردد:
1-تأمین منابع مالی و توسـعه سرمایه گذاری در پروژه های در دست اجرا در تعاونی (تقویت مالی وافزایش نقدینگی)؛ در این خصوص ارتقـای توانمنـدی تعاونی در اجرای طرح ها از طریق آموزش های مرتبط، معرفی مناسب ظرفیت ها و پتانسـیل های تعاونی ها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه عمل این تعاونی ها
2- بازارسازی و بازاررسانی تولیدات با شـیوه های نوین (حضور در عرصه رقابتی بازار و افزایش ریسک پذیری تجاری) در این حوزه و توجه به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در بخش کشاورزی، اخذ برند معتبر و اسـتانداردسازی تولیدات، بـازار و سامانـدهی لجستیـک تجـاری در منطقه عملیاتی تعاونی و راه انـدازی نمایشـگاه مجازی در حوزه صـنایع تبـدیلی وفرآوری، صنایع دستی وگردشگری
3- توسـعه تجارت خارجی ( ایجاد فضای بازاریابی مجازی و توجه به نقش مهم تبلیغات درمعرفی تولیـدات) با فراهم آوردن زمینه های لازم برای فروش مجـازی تولیـدات، تعامـل بـا دسـتگاههـای مربوطه در حوزه صادرات و حضور در نمایشگاههای بین المللی
4-کـارآفرینی و بهبود فضـای کسب و کـار ( راه انـدازی کسب وکارهـای متناسب با تقاضای جامعه) از طریق آموزش تعاونیها با مشارکت مراکز حمایت کننده از کارآفرینان، توسـعه صـنایع کوچک ومتوسط با هدف اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود، شناسایی ومعرفی زنان روستایی کارآفرین به سازمانها ونهادهای مرتبط در این حوزه
5- مشارکت حداکثری اعضا در فعالیت های اقتصادی از طریق بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمندی بالقوه و بالفعل و به کارگیری عزم و اراده جـدی برای جهش تولیـد، ایجاد انگیزه جهت جـذب حداکثری اعضا در ارتقاء عملکرد تعاونی، فراهم آوردن ساختار اتحادیه ملی تعاونیهای روستایی زنان، برنامه ریزی جهت مشارکت اعضا در گروه های شغلی مختلف و بهره گیری از آموزش های حرفه ای ومهارتی توأم با مدیریت صحیح در تعاونی ها
تعداد مشاهده خبر148 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal