سخن روز /
ساختار شبکه های تعاونی در کشور چین
1398/07/07
جنبش تعاونی در چین در اوایل دهه 1920 با ظهور تعاونیهای بازاریابی کشاورزی و اعتباری آغاز شد. این جنبش طی این مدت در سه مرحله توسعه یافت . در مرحله اول ( دهه 1920) ، این جنبش توسط افراد عادی (بخصوص افراد روشنفکر چینی) بر مبنای تجربی آغاز شد. در مرحله دوم (دهه 1930) ، مسیر این جنبش توسط دولت کومینتانگ ادامه پیدا کرد. در این دوره، تعاونیهای اعتباری از تعاونیهایی اصلی بودند که به مرحله شکوفایی رسیدند و درمیان آنها تعداد کمی از تعاونیهای خرید و بازاریابی کشاورزی نیز وجود داشت. همچنین در این زمان بود که گونگ هو در سال 1937 با هدف اولیه جمع کردن پناهندگان و کارگران اخراجی از مناطق روستایی و قراردادن آنان در یک صنعت پایدار ( تعاونیهای تولیدی) در برابر اشغال چین توسط ژاپن ، اقدام کرد. در مرحله سوم (1940) ، این جنبش تحت عنوان حزب کمونیست چین وارد عمل شد که منجر به ظهور تعاونیهای همیاری مشترک میان گروه کشاورزی و بازاریابی و عرضه شد. 
در این دوره، برنامه های گسترده اصلاحات ارضی در چین با هدف تقویت تولیدات کشاورزی انجام گرفت و جنبش تعاونی از سوی دولت مورد حمایت وسیعی واقع شد. تعاونیهایی که در این زمان رواج داشتند، شامل تعاونیهای تولید محصولات کشاورزی، تعاونیهای اعتباری روستایی و تعاونیهای بازاریابی و عرضه بودند. در سال 1950 ، دفتر مرکزی اتحادیه تعاونی های عرضه و بازاریابی چین تأسیس شد که در سال 1954به نام AFSMC تغییر نام یافت AFSMC . به عنوان یک سیستم واحد برای تعاونیهای عرضه و بازاریابی در سطح کشور تأسیس شد. در اواخر دهه 1950 ، جنبش تعاونی با ادغام تعاونیها در مالکیت دولتی مشخص شد.
دهه هشتاد نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شبکه تعاونی های چین است طی این دهه احیای جنبش تعاونی در چین ،با معرفی اصلاحات در تعاونیهای عرضه و بازاریابی مشخص شد. این اصلاحات در شش مرحله (2002-1982) با هدف بازگرداندن خصوصیات اساسی (مانند عضویت و مدیریت در تعاونیها) و بهبود عملکرد اقتصادی تعاونیهای عرضه و بازاریابی انجام گرفت. در سال 2003 ، یک برنامه اصلاحی به منظور بازسازی تعاونیهای اعتباری روستایی صورت گرفت. پس از بررسی آزمایشی، برنامه اصلاحی در جهت تبدیل تعاونیهای اعتباری روستایی به بانکهای تعاونی کشاورزی و بانکهای بازرگانی کشاورزی دسته بندی شد.
نقش تعاونی های چین در توسعه روستایی
قانون اساسی جمهوری مردم چین این مسئله را که در دولت از حقوق و سود قانونی مجموعه های اقتصادی شهری و روستایی حمایت و آن ها را هدایت و تشویق می نماید و در رشد اقتصادی جمعی کمک لازم را اعمال می کند . به طور واضح به این نکته اشاره کرده است که تعاونی های عرضه و بازاریابی کالا در چین نوعی فعالیت اقتصادی جمعی است که توسط دولت سازمان یافته و از طرف روستائیان چین به صورت سازمانی دموکراتیک و داوطلبانه و مبتنی بر کمک متقابل و ارائه خدمت به اعضاء اداره می شود .دولت انقلابی چین کار خود را با تقسیم زمین بین کشاورزان و ایجاد تعاونی ها آغاز کردند و تحت برنامه های اقتصادی جدید بازاریابی تشویق شد . نظام فئودالی استعمار طبقه بدون زمین برچیده شد و مالکیت دهقانی جایگزین آن خواهد گردید و این حق را برای صاحبان زمین به رسمیت خواهد شناخت که آزادند زمین خود را اداره کنند . بخرند ، بفروشند ، یا اجاره دهند ، درنتیجه حدود 118 میلیون الکثر ( واحد زمین برابر تقریباً 3/1 هکتار ) زمین بین 300 میلیون کشاورز تقسیم شد .
پس از آن دولت کشاورزان را تشویق کرد به تشکیل گروه های کمک متقابل با کار جمعی بپردازند و لیکن مالکیت فردی زمین خود را حفظ نمایند ، سپس زمین ها به صورت یک واحد کشت و زرع درآمد در حالی که به کشاورزان مزد پرداخت می شد و اجاره بهایی بابت استفاده از زمین به آن ها پرداخت می گردید و اگر قرار می شد از ماشین های کشاورزی استفاده نمایند، این تحول هم منطقی بود ، واحدهای زراعی می توانستند ماهیت تعاونی داشته باشند چنان که در هند داشتند ، سرانجام دولت تعاونی ها را به مزارع اشتراکی تبدیل کرد و این کار را نوعی تعاونی مترقی نام نهاد . 

ساختار سازمانی 
تعاونی های بازرگانی و عرضه کالا در کشور چین به صورتی عمودی و در دو سطح سازمان یافته اند . تعاونی های بازاریابی عرضه کالا در شهرستان ، استان و ایالت که شامل مناطق مستقل در شهرداری ها می باشد و فدراسیون تعاونی های بازاریابی و عرضه کالای چین ( کل کشور ) . در طول سه دهه اخیر تعاونی های بازاریابی و عرضه کالا به سرعت در حال رشد بوده اند . در حال حاضر 85% سهامداران روستایی چین دارای سرمایه ای در حدود 5/2 میلیون یوآن ( واحد پول چین‌ ) در این تعاونی ها می باشد . این تعاونی ها شبکه وسیعی شامل 700000 واحد تجاری و نیروی کار بیش از چهارمیلیون نفر را به وجود آورده اند . فدراسیون تعاونی های بازاریابی و عرضه کالای چین توسط 28 اتحادیه تعاونی در سطح شهرستان ها در سراسر مملکت چین حمایت می شود . 
از اوایل سال 1950 فدراسیون تعاونی های بازاریابی و عرضه کالای چین روابط دوستانه ای را با تعاونی های ده ها کشور خارجی برقرار ساخت در سال های اخیر این فدراسیون فعالیت های خود را در زمینه تجدید و تقویت این روابط با همتاهای خود در بسیاری از کشورهای جهان گسترش داده است . در حال حاضر این فدراسیون ، تعاونی ها ایالتی را جهت توسعه همکاری های فنی – اقتصادی به برقراری ارتباط مستقیم با تعاونی های خارجی تشویق می نمایند . در سال 1985 این فدراسیون به عضویت اتحادیه بین المللی تعاون I.C.A پذیرفته شد و تسهیلات لازم را جهت برقراری ارتباط و تشویق و ترغیب همکاری های اقتصادی و مبادله اطلاعات فنی با همتایان خارجی خود به وجود آورد .
خدمات تعاونی کشاورزی در کشور چین
10 نوع خدمات کشاورزی توسط تعاونیهای مصرفی به کشاورزان ارائه می شود.
1- خدمات ابتدایی از طریق حفاظت زمین : شامل خدماتی مانند شخم زدن ، برداشت و فروش محصولات کشاورزی می شود.
2- خدمات در مقیاس بزرگ : شامل خدماتی است که براساس انتقال حقوقی عملیات زمین ارائه می شود.
3- تجارت الکترونیکی: شامل توسعه تجارت الکترونیکی برای فروش آنلاین (E-Coop چین ) محصولات
کشاورزی می باشد.
4- شبکه توزیع : شامل پیشرفت در جمع آوری و توزیع محصولات کشاورزی می باشد. در چین 170 مرکز توزیع وجود دارد .
5- خدمات فنی: شامل بیمارستانهای زراعی است که مشاوره فنی و خدمات به کشاورزان ارائه می دهند از جمله آزمایش خاک برای استفاده از کودهای تخصصی . 64320 بیمارستان زراعی در چین وجود دارد .
6- تحقیقات علمی: شامل انجام تحقیقات علمی برای حل مشکلات فنی کشاورزی و پرورش نوآوری است.
7- خدمات جامع کشاورزی: شامل ایجاد بستری جامع برای ارائه خدمات یکپارچه به کشاورزان (تولید، عرضه، بازاریابی و اعتبار.
8- فرآوری کشاورزی: شامل توسعه سیستم پردازش فشرده برای محصولات کشاورزی.
9- مراکز خدمات یکپارچه: شامل ایجاد مراکز خدمات یکپارچه روستایی و شهری می باشد. تعداد422،000 مرکز خدمات یکپارچه روستایی وجود دارد که بیش از 70 درصد از روستاهای اصلی در چین را پوشش می دهد. 
10- گسترش نقش کشاورزی: شامل ادغام کامل کشاورزی با صنایع دیگرمانند آموزش، فرهنگ، گردشگری، حفاظت از محیط زیست و مراقبت های بهداشتی.
دورنمایی از آینده 
یکی از کارهای مهم در بازسازی اقتصاد چین ، تقویت بیشتر تعاونی های عرضه و بازاریابی از طریق توسعه مشارکت توده ای و مردمی کردن اداره آن ها را افزایش انعطاف پذیری عملیات اجرایی ان ها می باشد . تمام این اقدامات به منظور تبدیل تعاونی ها به مراکز روستایی متخصص در عرضه و بازاریابی ، مرحله بندی امور تجاری ، انبارداری ، حمل و نقل و توسعه فنی جهت ترفیع اقتصادی کالاهای روستایی و دستیابی به زمینهر شد روستائیان و رفع نیازهای فرهنگی آنان است . تعاونی های وابسته به فدراسیون عرضه و بازاریابی « آن چانیا » که در تمام سطوح به وسیله ی اتحادیه های تعاونی حمایت می شوند می بایست روش ها و خط مشی های گسترده و مؤثر صادره از سوی نهضت تعاون را مورد توجه قرار دهند . تشریک مساعی داخلی فیمابین دولت و تعاونی ها در تولید ، بازاریابی ، توزیع حمل و نقل محققاً فوق العاده مفید خواهد بود . 
امروزه تعاونیهای چین بخصوص تعاونیهایی که در گروه عرضه و بازاریابی قرار دارند، از طریق ارائه خدماتی همچون خدمات اجتماعی کشاورزی، تجارت الکترونیکی روستایی و سرمایه گذاری تعاونیهای روستایی، نقشی حیاتی در توسعه اقتصاد روستایی ایفا می کنند.
ترجمه:حسین یعقوبی
منبع: https://www.tandfonline.com
تعداد مشاهده خبر1799 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal