سخن روز /
الگوهای مدیریتی نظام بهره‌برداری و ارزش‌های نوین حاکمیت شرکتی در خدمت کشت و صنعت های کشاورزی
1397/12/15
دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دومین گردهمایی «طراحی الگوهای سازگار نظام‌های بهره‌برداری کشور و جستجوی زمینه‌ها ، امکان، امتناع و ضرورتها» گفت:
 در دهه‌های گذشته ، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی نمودن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال ، علیرغم سرمایه‌گذاریهای انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساختهای کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده ، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید ،بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و... در حد مناسب ارتقاء نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است.

به عبارت دیگر مفهوم کشاورزی تجاری در مقیاس گسترده عملیاتی نشده به گونه‌ای که امروزه ما شیوه تولید سرمایه‌داری را بدون تکامل مناسبات حقوقی سرمایه‌دارانه در تولید کشاورزی برگزیده‌ایم و شرکتهای پرقدرتی در حوزه تولید نداریم.

دکتر شیرزاد افزود:  البته این گفته بدین معنا نیست که کشاورزی ایران در حال حاضر، ساختار معیشتی دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هایی مانند کشت محصولات تجاری یا تولید به منظور فروش را در نظر بگیریم، کشاورزی ایران در  دهه های اخیر گذار کاملی از معیشتی به تجاری را طی کرده است. اما یک چالش اصلی در حال حاضر ،  این است که کشاورزی تجاری به گونه‌ای ناموزون صورتبندی شده و در نتیجه از یک طرف روند خردی، تغییر کاربری ها و پراکندگی قطعات زمین و از سوی دیگر زنجیره‌های ناکارآمد تولید، فرآوری ، مصرف و بازاررسانی باعث شده است تا انباشت ناکارآمدی وکارایی پایین با کلیت نظام کشاورزی رابطه ای دیالکتیکی برقرار کند. بنابراین واحدهای تجاری به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند به بنگاههای حرفه ای تجاری (کسب و کار) تبدیل شوند و یک دلیل عمده مسئله حدنصاب‌های فنی و اقتصادی است که از یک سو به دلیل فضای تنگ مقیاس اقتصادی، توان آنها محدود بوده و از طرفی، نهادهای کسب و کار در بخش کشاورزی توسعه یافتگی ( از منظر حاکمیت شرکتی)لازم را نداشته و نتوانسته‌اند یک نظام تجاری زنجیره ای از تولید به مصرف را ایجاد نمایند.لذا برای مواجهه با چالش‌های مذکور، توسعه نهادها و نظام‌های تولیدی- تجاری بعنوان مکانیزم های اصلی برای توسعه بخش ضروری بوده و الگوهای مختلف نظام‌های بهره‌برداری نیز به همین منظور طراحی شده است. این الگوهای شرکتداری، اعم از تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعتها هریک دارای ویژگی‌ها و ابعاد حقوقی، تولیدی و مدیریتی خاص هستند که میتواند به تناسب مکانی، جغرافیا،اقلیم،نظام زراعی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی و غیره در هر پهنه تولیدی اجرا شود.
 
در هزاره سوم، کشاورزی در کشور های پیشرفته و مترقی با  اتخاذ رویکردهای نوین حاکمیت شرکتی و به کارگیری منابع و تکنولوژی جدید به نظام‌های تولید کارا و بهره وری دست یافته است. به عبارت دیگر در کشاورزی صنعتی، شاخص‌های مهمی نظیر کیفیت تولید، پایداری منابع، ارتقاء بهره وری و پایداری زنجیره ارزش اقتصادی تولید مورد تاکید است. از سوی دیگر، در حالی که مسئله سلامت و رشد کیفیت تولیدات کشاورزی با توجه به "اولویتهای اجتماعی" و "تعادل پایدار محیط زیستی" از مهمترین عواملی است که ملزم به اجرای آن هستیم اما تحولات پارادیمی در مفهوم و کارکردهای بخش کشاورزی است  که مارا ملزم  به کارگیری فناوری پیشرفته، بومی سازی فناوری و دانش فنی نوین با کمک توسعه بخش خصوصی می‌کند. اما در دیدگاه سنتی، فرآیند توسعه کشاورزی، توسط "نهادهای دولتی" به معنی "تکیه به دولت "  هژمونی دارد. در حالی که در  ادبیات و رویکردهای نوین توسعه، تفکر جدید  " توسعه کشاورزی "  با "مشارکت و مدیریت مردم" و" حمایت دولت " انجام می شود. به عبارت دیگر نقش دولت به تسهیل گر توسعه تغییر یافته است. باید مشوق ها، یارانه ها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقیاس شدن اراضی به شرکتها داد نه افراد.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد : در پی تغییر و تحولات مفاهیم بنیادی در بخش کشاورزی، نقش عوامل و منابع تولید نیز دستخوش تحولاتی شده است به طوری که در نظام نوین کشاورزی، عوامل جدیدی وارد چرخه تولید شده و در منظومه اقتصاد کشاورزی قرار می گیرند زیرا نهادهای تولید نیاز به" سرمایه گذاری و اعتبارات" دارند و برای استفاده از تکنولوژی جدید و فراگیری شیوه‌های کشاورزی نوین ، آموزش و مدیریت تولید در سطح خرد و عنصر سرمایه در کلان ضرورت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر ما در بخش کشاورزی با چالشهای داخلی و سلطه نهادهای بین‌المللی هم روبرو ایم که مهمترین آنها شامل خردی و پراکندگی اراضی،  پایین بودن راندمان تولید، کمبود مدیریت کارآمد، پایین بودن بهره‌وری آب،  استفاده بی رویه از کود و سم( تخریب محیط زیست)، تخریب خاک کشاورزی،  پایین بودن سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ضعف و محدودیت صنایع کشاورزی، مهاجرت نیروی جوانان روستایی به شهرها ، افزایش روز افزون جمعیت که به جهت عدم تناسب با عوامل تولید کشاورزی و چه امنیت غذایی در سطح جهانی نیز با مسئله پیچیده ای نظیر "جهانی شدن اقتصاد" ، " عضویت در سازمان جهانی تجارت جهانی"،"رقابت  در بازار آزاد  " و "تجاری شدن کشاورزی " روبرو هستیم. طبیعی است  نادیده گرفتن این مسائل و عدم توجه به سازماندهی و ساماندهی نظام‌های مناسب و  پیشرفته بهره‌برداری از عوامل تولید کشاورزی و  صنایع وابسته و سیاستگذاری و برنامه ریزی در این راستا برای وزارت جهاد کشاورزی و کشور مسئله ساز خواهد بود بنابراین برای برون رفت از مسائل فوق و احتراز از مشکلات پیش رو توجه به واحدهای کشاورزی صنعتی و بیان متداول امروزه " کشت و صنعت ها " ضرورت یافته است.

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تبیین بستر قانونی برای توسعه کشت و صنعت ها در ایران گفت: در مجموعه قوانین کشور به ویژه در قانون اساسی ، در سیاست‌های کلی و مدون نظام و در قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزایش تولیدات کشاورزی ، ضرورت ایجاد تحول کیفی در ساختار کشاورزی از سنتی  به کشاورزی نوین و سودآورتاکید شده است و در قوانین خاص با آییننامه ها، تشکیل الگوهای نوین نظام‌های بهره‌برداری  کشاورزی در جهت جلوگیری از خرد شدن زمین و یکپارچه سازی اراضی به نقش مشوق ها، بخصوص کمک بلاعوض دولت مورد تأکید خاص قرار گرفته است .شاید بتوان گفت که در تاریخ کشاورزی هیچگاه ضرورت ایجاد چنین تحولی کیفی و ساختاری هماهنگ و همسو با روند کلی و توسعه همه جانبه و پایدار در سطح ملی تا این اندازه مورد توافق همگان نبوده است. بنابراین و با توجه به توضیحات  اشاره شده و وجود بسترهای مناسب قانونی ذیل که  به آن اشاره خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله پنجم گام های اساسی در جهت  و اصلاح نظام‌های بهره‌برداری از زمین و تحقق کشاورزی صنعتی در قالب توسعه کشت و صنعتها بر دارد.

وی به سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مورخ  11/3/1384  در بخش کشاورزی:، بند 35 سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم ، بند ب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه ، بند 140 قانون برنامه پنجم توسعه دولت ، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب خرداد ماه 1354، قانون و آئین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب 1385 اشاره ای گذرا نمود.
 
شیرزاد با مروری بر شکل گیری و تحولات کشت و صنعت ها در ایران افزود :یکی از روشهای نوین کشاورزی تجربه شده در کشورهای خارجی و ایران، برنامه تأسیس کشت و صنعت هاست. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع پیشین و پسین وابسته که به این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل و بسته بندی، عمل آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید کننده و مصرف مناسبتر برای مصرف کننده باشد بعبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید بصورت زنجیره ای خدمات و فعالیتهای قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع خود لحاظ نموده باشد. وی در خصوص شرکتهای کشت و صنعت خصوصی ادامه داد، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه های ایرانی و خارجی برای برنامه عمرانی چهارم ( 1347 تا 1351 ) قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت و در این رابطه در سال 1347 " قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری در اراضی زیر سدها " به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول و در " اراضی آبخور سد دز " به اجرا گذارده شد.البته در قراردادهای تنظیمی ، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره 30 ساله سرمایه گذاران قرار می گرفت ، کانالهای آبیاری را تا حد مزارع 100 هکتاری ( کانالهای انتقال آب ) و جاده های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید . " انتقال شبکه برق " و " تسهیلات گمرکی " برای ورود ماشین آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد در 5 سال اول ، تأمین و به مصرف برساند . احداث کانالهای توزیعی درون مزرعه ، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع ، جاده های سرویس درون مزرعه ، ایجاد اشتغال مستقیم بازای هر هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا 3 در صد نیز در عهده سرمایه گذار بود .اما پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه قانونی " مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرار داد کشت و صنعت " از این شرکتها خلع ید شد و اراضی در دو واحد 5 هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد و اگرچه عملیات زیر بنایی مورد تعهد کشت و صنعتهای مستقر در دزفول در استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود ، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت شرکتهای کشت و صنعت خصوصی که مورد خلع ید قرار گرفت عبارت بودند از  شرکتهای ایران – آمریکا ، ایران – کالیفرنیا ،شلکات، بین المللی ایران و کله؛ که در آبخور سد دز در دزفول راه اندازی شده بودند.
 
شیرزاد در مورد شرکتهای کشت و صنعت دولتی نیز گفت اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در اراضی هفت تپه خوزستان در سال 1339 به بهره برداری رسید. شرکتهای کشت و صنعت " نیشکر کارون " ، " مغان " ، صنعت پارس " و " کشاورزی و دامپروری سفید رود " در نیمه دوم دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350 با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند . شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی که طی سالهای بعد به بهره برداری کشاورزی رسید ، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می شود .تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، پس از انقلاب اسلامی در دهه 1360 و 1370 با مشارکت بانکها برنامه ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره برداری رسیده اند .در مجموع شکل گیری این شرکتها طی سالهای متمادی دارای اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فنی و زیست محیطی بوده اند که بررسی و ارزیابی جداگانه ای را میطلبد ، ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینه های مختلف نتایج قابل توجهی داشته اند ، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیتهای تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بالاتر بوده است . این امر در شرکتهای کشت و صنعت " مغان " ، " جیرفت " و نیشکر های " خوزستان " نیز مشهود است . البته برخی نارسایی در " نیشکر کارون " یا " سفید رود " مشاهده می شود که عمدتاً به اعمال سیاستها ، رفتارها و مدیریتها مربوط می شود . شایان ذکر است عملکرد تولید نیشکرهای شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده‌اند .لازم به یادآوری است که در سطح کشور 16 واحدهای کشت و صنعت دولتی  - شبه دولتی و راه اندازی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و فعالیت دارند. مثل کشت و صنعت دامپروری مغان- کشت و صنعت پارس- کشت و صنعت جیرفت- کشت و صنعت سفید رود- کشت و صنعت رجایی- کشت و صنعت بهشتی- کشت و صنعت نیشکر هفت تپه- کشت و صنعت نیشکر نیشکر کارون- کشت و صنعت نیشکر میان آب- کشت و صنعت نیشکر امام خمینی- کشت و صنعت نیشکردهخدا- کشت و صنعت نیشکرغزالی- کشت و صنعت نیشکرفارابی- کشت و صنعت نیشکردعیل خزایی- کشت و صنعت نیشکرامیرکبیر- کشت وصنعت نیشکرمیرزا کوچک خان؛ البته طی دو دهه گذشته تعدادی از هولدینگ ها و کشت و صنعتهای بخش عمومی کشور هم شکل گرفت که تعداد آنها به 7 شرکت کشاورزی بزرگ مقیاس می رسد.

دکتر شیرزاد در پایان گفت که امروز بنا به دلایل و ضرورتهای توسعه به واحدهای کشت و صنعت خصوصی وترویج آنها در کشور با همکاری نهادهای مالی مثل بانک کشاورزی و شرکتهای سرمایه‌گذار نیازمندیم چون وجود زمینه های تجربی لازم برای ارزشیابی عملکرد نظام‌های بهره‌برداری و  شناخت انواع نظام‌های بهره‌برداری مناسب در ایران و وجود انواع آنها درایران امکان ارزشیابی و کسب هر گونه اطلاع درباره ویژگی ها و کم و کیف عملکرد آنها را فراهم آورده است. در واقع بخش کشاورزی ایران حداقل متعاقب اصلاحات ارضی اوایل دهه 1340 تا به امروز تقریبا انواع نظام‌های بهره‌برداری و گونه‌های متفاوت هر نوع را تجربه کرده است. با توجه به همین تجارب تاریخی بوده است که مطالعات تحقیقاتی و ارزشیابی انجام گردیده و انواع نظام های بهره برداری مطلوب و مناسب با شرایط امروز ایران مشخص شده اند. بنابر این امروزه با توجه به نتایج این گونه تحقیقات با اطمینان بیشتری می توان نسبت به انتخاب و نهادمندی نظام های بهره برداری  مناسب در ایران اقدام نمود. بطوریکه می توان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه برای ایجاد تحولی کیفی در ساختار کشاورزی از طریق نهاد مندی نظام های بهره برداری مناسب در جهت تحقق اهداف توسعه کشاورزی و روستایی فراهم نبوده است. گسترش سطح زیر کشت، رشد تولید و بویژه افزایش میزان بهره وری و سود در واحد سطح با حفظ منابع، موکول و مشروط به نهاد مندی نظام های بهره برداری نوین و مناسب در ایران است. هیچ عاملی به اندازه نوع نظام و ویژگی‌های آن در کم و کیف عملکرد کشاورزی موثر نیست . بنابر این دستیابی به این روشها پاسخ به نیاز های جامعه کشاورزی  و کمک به حفظ استقلال کشور است. علاوه بر این، اقدام در جهت افزایش تولید از طریق گسترش اراضی نوآباد پایاب سدها و سطح زیر کشت و بهبود عملکردها در قالب نظام های بهره برداری نوین عملی است که با شرایط ومتقضیات جدید جامعه تطابق بیشتری داشته باشند و به افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات کشاورزی کمک می نمایند.
تعداد مشاهده خبر211 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:5 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal