منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
مدیربرنامه وبودجه

مدیربرنامه وبودجه


 

 نام ونام خانوادگی: شاهین رستم پور


شماره تماس:  88900416

 

شماره دورنگار:  88903518

 

آدرس الکترونیکی:  budjet@corc.ir

 


 

 

شرح وظايف مديريت برنامه وبودجه

شرح وظايف مديريت برنامه وبودجه

1- جمع آوري آمار واطلاعات مربوط به فعاليتهاي سازمان وشركتها واتحاديه هاي تعاون روستايي وكشاورزي باهمكاري واحدهاي ذيربط

2- تجزيه وتحليل آمارهاي بدست آمده جهت تصميم گيري هاي لازم

3- تهيه وپيشنهاد برنامه هاي ميان مدت وبلند مدت سازمان

4- تهيه وتنظيم برنامه هاي اجرايي سالانه سازمان با همكاري سايرواحدهاي سازمان

5- تهيه وتنظيم موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني درقالب برنامه وپيگيري امور مربوط به مبادله موافقتنامه ها

6- ابلاغ دستورالعملهاي لازم بمنظور تهيه وتنظيم بودجه ساليانه به واحدهاي سازمان

7- تنظيم بودجه فعاليتهاي سازمان درقالب برنامه هاي مربوطه

8- دفاع ازبودجه پيشنهادي سازمان درمراجع ذيربط

9- پيش بيني وپيشنهاد بودجه جاري وعمراني سازمان براي سال بعد

10- ابلاغ بودجه تصويب شده به استانها وواحدهاي سازمان

11- تنظيم درخواست تخصيص اعتبارات وبررسي نحوه اجراي بودجه مصوب

12- بررسي مشكلات اعتباري واجرايي وتهيه وپيشنهاد تبصره هاي قانوني لازم ويا اصلاحيه تبصره باهمكاري واحدهاي ستادي واستاني

13- تهيه گزارشهاي آماري مورد نياز وارسال آن به سازمانها ومسئولين ذيربط وهمكاري با محققين ودانشجويان خواستار گزارشات آماري

14- بررسي واديت وتطبيق داده هاي آماري با سوابق قبلي

15- ورود داده هاي كنترل شده به سيستم كامپيوتري وايجادبانك اطلاعاتي جهت آمارهاي شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي

16- بررسي سيستماتيك واحدهاي سازمان بمنظور بهينه سازي تشكيلات به تبعيت ازسياستهاي كلي وزارتخانه

17- بررسي روشهاي مورد عمل سازمان بمنظور استقرار بهترين روشهاي اداري وحذف مراحل زائد

18- بررسي مستمر اثرات اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل درسازمان وواحدهاي تابعه وتهيه پيشنهادات اصلاحي دراين زمينه

19- بررسي پيشرفتهايي كه درزمينه تعاون روستايي وكشاورزي در سايرنقاط جهان بعمل آمده است وتدوين وارائه طرحهاي مناسب درزمينه فوق

20- هدايت واحدهاي اجرايي در سطوح ملي و استاني به منظور تدوين برنامه هاي توسعه ملي و استاني

21- انجام بررسي هاي لازم درخصوص عملياتي كردن بودجه واحدهاي ذيربط در چارچوب قوانين برنامه توسعه و سياست ها و خط مشي هاي مرتبط با بخش كشاورزي .

22- انجام بررسيهاي لازم به منظور تنظيم موافقت نامه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ، هزينه اي، درآمدي و يارانه ها و ابلاغ اعتبارات و دستورالعمل هاي مربوط به واحدهاي ذيربط.

23- بررسي و تطبيق گزارش عملكرد اعتباري و فيزيكي (تملك داراييهاي سرمايه اي ، هزينه اي ، درآمدي و يارانه اي ) واحدهاي اجرايي ذيربط با شرح عمليات و فعاليتهاي موافقت نامه به منظور سنجش ميزان تحقق اهداف برنامه بصورت ساليانه

24- تهيه مستندات مربوط به پيشنهادات اصلاحيه ها و متمم بودجه سازمان و انجام پيگيريهاي لازم از نتيجه اقدامات بعمل آمده توسط مراجع تصميم گير با همكاري واحدهاي ذيربط .

25- استقرار زيرساخت‌هاي‌ مناسب‌ شبكه‌ ارتباط‌ داده‌اي‌ درسطح‌ سازمان براي استفاده كاربران از خدمات‌ اينترنتي‌ و اينترانتي‌ و همچنين‌ اجراي‌ استانداردهاي‌ لازم‌ درخصوص‌ طراحي‌ وپياده‌ سازي‌ آن‌.

26- پيش‌بيني‌ اقدامات‌ لازم‌ درجهت‌ كاهش‌ ضرر و زيانهاي‌ احتمالي‌ ناشي‌ از حوادث‌ غيرمترقبه‌.

27- پياده سازي استانداردهاي لازم براي اجراي سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از فناوري نوين.

28- مسئوليت تهيه ، نگهداري و به روز رساني بانكهاي اطلاعاتي و مطالعه و اجراي طرح هاي معماري اطلاعاتي.

29- مديريت شبكه و اتوماسيون اداري و اينترنت و پشتيباني از بستر سخت افزاري و نرم افزاري براي پيشبرد فن آوري اطلاعات.

 

فرمايشات مقام معظم رهبري:


مقام معظم رهبري:
       هزينه كردن اعتبارات و پول هاي كشور در جاهاي غير لازم و تشريفاتي و زيادي حرام است.

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما